REGULAMIN KONKURSU

Regulaminu konkursu  na projekt projektu całorocznego energooszczędnego domku mobilnego

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na wykonanie Projektu całorocznego energooszczędnego domku mobilnego („Konkurs”).

1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa.
 2. Regulamin jest dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu związane z ich uczestnictwem w Konkursie oraz obowiązki Organizatora wobec Uczestników Konkursu.
 3. Przewidziany Regulaminem konkurs ma na celu promocję produktów i usług oferowanych przez LETNISKOWO.PL, GARKOWSKI, SOLKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Białymstoku, ul. ELEWATORSKA 29, 15-620 Białystok, KRS: 0000776244, NIP: 5423234794.
 4. Organizatorem Konkursu jest LETNISKOWO.PL, GARKOWSKI, SOLKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Białymstoku, ul. ELEWATORSKA 29, 15-620 Białystok, KRS: 0000776244, NIP: 5423234794, zwana dalej ,,Organizatorem”
 5. Partnerem Konkursu jest Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, zwany dalej ,,Partnerem”.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Konkursu Regulaminu w całości. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 8. Przedmiotem konkursu jest stworzenie projektu koncepcji architektonicznej całorocznego energooszczędnego domku mobilnego. Maksymalne wymiary budynku nie mogą przekroczyć 3,6 m wysokości, 13,3 m długości, 4,3 m szerokości. Transport budynku musi odbywać się za pomocą uszu do dźwigu, które po posadowieniu budynku muszą zostać ukryte.
 9. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej na całoroczny domek mobilny.

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Warunkiem udziału Uczestnika w Konkursie jest:
  1. bycie osobą fizyczną w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
  2. bycie osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu przepisów prawa polskiego;
  3. zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i ich zaakceptowanie;
 2. Konkurs jest konkursem zamkniętym dla studentów sem. IV grupa II, WA PB.
 3. W Konkursie nie może brać udziału rodzina członków Komisji Konkursowej
 4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne oraz dobrowolne.
 5. W przypadku:
  1. braku spełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków,
  2. podlegania pod przesłankę wykluczającą możliwość udziału w Konkursie zgłoszenie Uczestnika nie jest przyjmowane bądź jest dyskwalifikowane.
 1. Nad prawidłowością zgłoszeń oraz przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli, powołanych przez Organizatora
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  1. zapoznanie się oraz akceptacja i przestrzeganie Regulaminu
  2. wykonanie Pracy Konkursowej zgodnie z wymaganiami Regulaminu

3. Zasady konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy projektowej na całoroczny domek mobilny.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. zapoznać się z treścią Regulaminu
  2. przygotować oraz przesłać Pracę Konkursową na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Praca Konkursowa (dalej: Praca lub Praca Konkursowa) powinna zawierać:
 • Kartę zgłoszenia uczestnictwa, którą znaleźć można na stronie: https://www.letniskowo.pl
 • Minimum 2 plansze/wydruki w formacie 100 cm x 70 cm (dopuszcza się projekty sklejane z części jednak przy wysokiej jakości wyniku końcowego)
 • Zwięzły opis projektu
 • Opis przegród i zastosowanych materiałów
 • Rzut budynku w skali 1:50 z uwzględnieniem umeblowania
 • Przekrój budynku w skali 1:50
 • 4 elewacje w skali 1:50
 • Wizualizacja 3d zewnętrzna projektu
 • Wizualizacja 3d wewnętrzna uwzględniająca wystrój
 • Kopia cyfrowa projektu w formacie pdf
 1. Projekt może być wykonany w dowolnej technice graficznej (manualnej lub cyfrowej).
 2. Uczestnicy Konkursu obowiązani są do samodzielnego wykonania Prac Konkursowych. Jeden Uczestnik może złożyć kilka Prac Konkursowych.
 3. Prace Konkursowe nie mogą naruszać dobrych obyczajów, powszechnie obowiązującego prawa oraz powinny być wolne od wad prawnych. Uczestnik Konkursu przesyłając Pracę Konkursową oświadcza, iż jest jej wyłącznym autorem i posiada względem niej, jej składników oraz zawartych w niej projektów całkowite, nieograniczone prawa autorskie. Prace konkursowe nie mogą naruszać praw własności przemysłowej, naruszać dóbr osobistych, stanowić czynów nieuczciwej konkurencji, nie mogą stanowić naruszeń tajemnic prawnie chronionych, naruszać praw osób trzecich lub dobrych obyczajów lub zawierać innych treści o charakterze bezprawnym. Prace Konkursowe naruszające ww. warunki nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą być zgłaszane Prace zawierające projekty wcześniej publikowane lub zgłaszane w ramach innych konkursów (odnosi się to również do fragmentów Prac).
 5. Niepełne zgłoszenia konkursowe tj. niezawierające wszystkich wymaganych elementów Prac Konkursowych nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 6. Konkurs składa się z jednego etapu.
 7. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Laboratorium Architektury Energooszczędnej WA PB i nadesłać w wersji elektronicznej na adres: marketing@letniskowo.pl oraz turecki@pb.edu.pl.
 8. Poprzez udział w konkursie i akceptację niniejszego Regulaminu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Letniskowo ich danych osobowych w tym opublikowanie ich pracy z oznaczeniem jej twórcy.
 9. Złożenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu określonych Regulaminem.
 10. Wyznaczone zostały następujące daty realizacji Konkursu:
  1. Ogłoszenie Konkursu i otwarcie przyjmowania Prac Konkursowych: 28.03.2023
  2. Zamknięcie Konkursu i przyjmowania Prac Konkursowych: 08.06.2023
  3. Ogłoszenie wyników Konkursu: 19.06.2023
 11. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie do ogłoszenia wyników Konkursu, poprzez poinformowanie Organizatora o chęci zrezygnowania przesyłając odpowiednią informację drogą elektroniczną na adres e-mail: marketing@letniskowo.pl

4. Komisja

 1. Przebieg Konkursu będzie nadzorowany przez Komisję Konkursową w składzie:
  1. dr arch. Adam Turecki
  2. Architekt Daniel Borysewicz
  3. Piotr Chamienia
 2. Organizator na przewodniczącego komisji powołuje Daniela Borysewicza.
 3. Komisja Konkursowa sprawdza czy Prace spełniają wszystkie wymogi formalne oraz dokonuje oceny ich pod kątem walorów estetycznych i technicznych, wybierając tym najlepsze Prace. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.
 4. Po dokonaniu oceny Komisja Konkursowa wyłania 3 najlepsze Prace Konkursowe i kontaktuje się z ich autorami (dalej: Zwycięzcy).
 5. O przyznanej nagrodzie Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani, mailowo lub na numer telefonu podany na zgłoszeniu konkursowym. W przypadku niemożności uzyskania kontaktu ze Zwycięzcą w toku trzech kolejno następujących po sobie dni tytuł Zwycięzcy oraz prawo do nagrody przechodzą na Uczestnika, którego Praca zdobyła następująca w kolejności liczbę punktów, o ile Organizator nie unieważni Konkursu. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do każdorazowej sytuacji braku kontaktu ze Zwycięzcą.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia nagrody przez Zwycięzcę Konkursu, tytuł oraz prawo do nagrody przechodzą na Uczestnika, którego praca zdobyła następującą po nim w kolejności liczbę punktów, o ile Organizator nie unieważni Konkursu.
 7. Po ostatecznym ustaleniu Zwycięzców Konkursu informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona w terminie określonym w niniejszym Regulaminie poprzez umieszczenie ich na dedykowanej stronie internetowej pod adresem https://www.letniskowo.pl/.
 8. Organizator oświadcza, że:
  1. w przypadku wystąpienia uzasadnionych lub uprawdopodobnionych roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych albo praw autorskich poprzez publikację projektu/pracy konkursowej Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego jej usunięcia oraz dyskwalifikacji Uczestnika,
  2. zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesyłanej przez Uczestnika Pracy i konkursowej zdyskwalifikowania Uczestnika w przypadku, gdy Praca będzie zawierała treści niezgodne z tematyką Konkursu, naruszające prawo, zasady współżycia społecznego, zasady kultury języka polskiego, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.

5. Nagrody

 1. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
  1. Miejsce I – Nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł lub płatny miesięczny staż w firmie Letniskowo.pl w wysokości 3000 zł
  2. Miejsce II – Nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
  3. Miejsce III – Nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
  4. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy
 1. Warunkiem wypłaty nagrody jest zawarcie przez Zwycięzcę z Organizatorem, w terminie uzgodnionym z Organizatorem ale maksymalnie do dnia 30.06.2023 umowy o nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz wyłączne przeniesienie majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej jak również zezwalającej na wykonywanie zależnych majątkowych do Pracy Konkursowej –  na zasadach określonych szczegółowo w umowie stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Po zawarciu umowy o której umowa w ust. powyżej, Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę przelewem wskazany przez siebie rachunek bankowy.
 3. Wypłacana nagroda może zostać opodatkowana podatkiem dochodowym zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku jeżeli nagroda będzie podlegała opodatkowaniu Organizator obowiązany jest do kwoty nagrody doliczyć również kwotę podatku w obowiązującej wysokości, a następnie po potrąceniu podatku od wartości nagrody, zobowiązuje się uregulować należny podatek.

6. RODO

Realizując obowiązek określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Organizator informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pl Garkowski, Solka Sp. k. z siedzibą w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się pod adresem: ul.Elewatorska nr 29, 15 – 620 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie Spółki lub przez adres mailowy: domki@letniskowo.pl oraz listownie na adres wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:
 • organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
 • umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną lub pisemną,
 • publikacji informacji o laureatach na stronach internetowych Organizatora i kontach na portalach społecznościowych,
 • ochroną praw i uzasadnionych interesów, w tym rozpatrywania i odpowiedzi na zgłaszane reklamacje,
 • w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych),
 • 6 ust. 1 lit. c RODO (wykonanie obowiązków prawnych nakładanych na Administratora przepisami prawa, np. w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowych).
 • 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes prawny administratora, w tym obrona przed roszczeniami).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane do momentu:
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego na adres domki@letniskowo.pl (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • określonego w przepisach prawa w odniesieniu do obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,
 • przedawnienia roszczeń reklamacyjnych.
 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora, usługodawcy (w tym dostawcy systemów informatycznych używanych przez Administratora), podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do (o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa):
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w konkursie i wyłonienia zwycięzców, a także przekazania nagrody bądź rozpoznania reklamacji.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Administrator zaznacza, że korzysta z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG. Administrator w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokłada najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Administrator traktuje podanie danych jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu jeśli nie wyrażono na nie zgody.
 3. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia i przesyłając pracę konkursową wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w zakresie niezbędnym do organizacji i przeprowadzenia Konkursu na warunkach Regulaminu, w tym do wysyłki nagród i kontaktu z Opiekunem Uczestnika, w razie przyznania Uczestnikowi nagrody za udział w Konkursie.
 4. Uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia i przesyłając pracę konkursową wyraża jednocześnie zgodę na publikację przez Organizatora na jego Stronie Internetowej danych osobowych Uczestnika i/lub Opiekuna Uczestnika obejmujących kategorie danych osobowych, takich jak:
  1. imię i nazwisko,
  2. dane o lokalizacji,

7. Prawa autorskie

 1. Uczestnicy dokonując zgłoszenia konkursowego wyrażają jednocześnie zgodę na publikację przesłanych przez siebie Prac Konkursowych, na ich prezentowanie podczas organizowanych wystaw oraz na możliwość ich reprodukcji i publikacji w materiałach Organizatora. W tym zakresie udzielają Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie licencji na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. publiczne wystawienie w formie wystawy na terenie Letniskowo.pl Garkowski, Solka Sp. k. ul. Elewatorska 29 15-620 Białystok dla nieograniczonej liczby osób.
  5. Tworzenie wirtualnych odpowiedników prac w dowolnym formacie cyfrowym, poprzez w szczególności skanowanie, przechowywanie w pamięci komputerów oraz dyskach sieciowych;
  6. Możliwość publikowania w materiałach o charakterze marketingowym Organizatora, w dowolnej formie, w szczególności cyfrowej, drukowanej, w ramach jakichkolwiek materiałów, w szczególności broszur, listów, informatorów, materiałów informacyjnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania egzemplarzami prac konkursowych.
 3. Przesyłając pracę konkursową do Konkursu i akceptując Regulamin Konkursu, Uczestnika Konkursu oświadcza, że:
  1. Uczestnik posiada pełnię praw autorskich. 
  2. praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  3. nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z rozpowszechnianiem i modyfikacją pracy konkursowej na Stronie Internetowej lub Konkursowej Organizatora
 4. Organizator ani Partner nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu, problemy wynikające z komunikacji, naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy. W przypadku naruszenia w Pracy zgłoszonej w Konkursie przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich Uczestnik zwolni Organizatora oraz Partnera z odpowiedzialności wobec osoby trzeciej której prawa naruszono.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej na adres: Letniskowo.pl Garkowski, Solka Sp. k. ul. Elewatorska 29 15-620 Białystok z dopiskiem „Konkurs”.
 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do wniesienia reklamacji, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Decyduje data nadania przesyłki.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Reklamacje złożone po terminie określonym w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
 5. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. W przypadku odmowy przyjęcia, bądź nieodebrania przesyłki przez osobę składającą reklamację, pomimo jej dwukrotnego awizowania, reklamację uznaje się za dostarczoną.
 6. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Komisję Konkursową.
 7. Zarówno Uczestnicy, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu w sposób ugodowy.

9. Pozostałe postanowienia

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 3. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikami Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

Załącznik do Regulaminu

Umowa o przeniesienie praw autorskich – Letniskowo ver. 2