Polityka prywatności

Poznaj naszą politykę prywatności
Letniskowo

Polityka prywatności

Informacje o administratorze danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Letniskowo sp. z o.o.
KRS: 0000776244, NIP: 5423465217, REGON: 200820168

prowadząca serwis https://www.letniskowo.pl/. Siedziba Administratora mieści się w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się przez adres mailowy: domki@letniskowo.pl oraz listownie na adres siedziby.

Zakres przetwarzanych danych

W zależności od formy kontaktu z Letniskowo sp. z o.o., prowadzącą     serwis https://www.letniskowo.pl/, mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do realizacji usług oferowanych przez Letniskowo sp. z o.o., tj: imię i nazwisko, nazwa Użytkownika, NIP, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, inne dane związane z realizacją usługi.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane są w celu:

  • świadczenia usług (w tym świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie składania zamówień,
  • przesyłania informacji handlowych i branżowych i udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie),
  • podjęcia kroków do zawarcia umowy, zrealizowania i rozliczenia umowy,
  • obsługi kontaktów z klientami, zapytań, skarg lub sugestii,
  • spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym przepisów rachunkowych),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
  • administrowania stroną internetową w celach analitycznych i statystycznych, poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

W zależności od przypadku i celu przetwarzania, podstawą przetwarzania danych osobowych może być:

 • zgoda, w odniesieniu do realizacji kontaktów, pozostawania w bazie klientów, przesyłania informacji handlowych i branżowych, administrowania stroną (w tym zgoda wyrażona za pośrednictwem banera cookies),  (art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), która może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych w czasie obowiązywania zgody);
 • umowa realizowana przez Letniskowo sp. z o.o. na rzecz klientów (art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym obowiązki rachunkowo-księgowe);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą). Powołujemy się na uzasadniony interes podczas analizy, rozwoju, usprawniania i optymalizacji  strony internetowej (przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, sieci i systemów), a także w aspekcie obrony przed roszczeniami i monitoringu w siedzibie Spółki.

Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one zebrane i są przetwarzane (m.in. przez okres przechowywania dokumentacji dotyczącej umów, dokumentacji księgowej, wynikający z przepisów prawa), natomiast dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa albo wyrażona przez Państwa zgoda. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa podmiotów danych

O ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z przepisów RODO i nie wyłączają tego przepisy szczególne, mogą Państwu przysługiwać następujące uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych:

1)         Art. 7 RODO – prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

2)         Art. 13 i 14 RODO – prawo do informacji

Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie informacje wypunktowane w treści art. 13 i 14 RODO. Administrator podejmuje odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem  udzielić osobie, której dane dotyczą, wszelkich informacji, o których mowa w art. 13 i 14.

3)         Art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

4)         Art. 16 RODO – prawo żądania sprostowania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

5)         Art. 17 RODO – prawo żądania usunięcia danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych tylko w sytuacji jeśli zajdą przesłanki wynikające z treści tego przepisu.

6)         Art. 18 RODO – prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w określonych prawem przypadkach. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

7)         Art. 19 RODO – prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania

Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18 RODO, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.

8)  Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.

9) Art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Sposoby realizacji praw

Zgłoszenia żądania realizacji praw w zakresie przetwarzania danych osobowych można dokonywać listownie na adres: ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok oraz mailowo na  adres: domki@letniskowo.pl.

Odbiorcy danych

Do danych osobowych przetwarzanych przez Letniskowo sp. z o.o. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy oraz uprawnione i upoważnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, jak również podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych na mocy art. 28 RODO (np. podmiotom świadczącym usługi IT, dostawcom oprogramowania). Dane osobowe mogą być udostępniane m.in. organom państwa na mocy przepisów prawa, lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.

Inne przypadki przetwarzania danych osobowych przez Letniskowo sp. z o.o.

Kontakt telefoniczny:

W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Administrator po uprzednim uzyskaniu zgody może rejestrować rozmowy telefoniczne w celu zagwarantowania pewności i bezpieczeństwa co do ustaleń i świadczonych usług.

Monitoring wizyjny:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator stosuje w swojej siedzibie monitoring wizyjny. Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów. Dane osobowe utrwalone w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora, w tym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i klientom oraz zapewnieniu bezpieczeństwa mieniu Administratora i klientów oraz ochrony jego praw. Obszary monitorowane są odpowiednio oznaczone piktogramami, dostępne są również klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu.