Regulamin promocji

Letniskowo

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Regulamin Promocji określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja – Zapisz się do newewslettera (dalej jako Promocja).
 3. Organizatorem Promocji jest Letniskowo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul Elewatorska 29 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001024501, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5423465217, kapitał zakładowy  17.000,00 zł, opłacony w całości (dalej jako Organizator).
 4. Promocja trwa w okresie od dnia  22.052024.  od godz. 8:00 do dnia 31.12.2024 do godz. 24:00 (dalej jako Okres Promocji).
 5. Przedmiot promocji. Warunki korzystania z Promocji
 6. Promocja polega na uzyskaniu bonu zakupowego o wartości 1000,00 zł, którego zasady realizacji określono w ust 2, zwanego dalej Bonem w zamian za:
 • zapisanie się w Okresie Promocji do Newsletter Organizatora i
 • nabycie w Okresie Promocji u Organizatora domu mobilnego, zwanego dalej Domem.
 1. Warunki i zasady realizacji Bonu:
 • Bon jest ważny zgodnie z regulaminem ponów podarunkowych dostępnych na agatameble.pl
 1. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać Bon konieczne jest w Okresie Promocji:
 • zapoznanie się z Regulaminem Promocji dostępnym https://www.letniskowo.pl/regulamin-promocji
 • zapisanie się do Newlettera Organizatora
 • nabycie Domu
 1. Bon zostanie wygenerowany i wysłany na adres mailowy podany przy zapisie na Newlettera lub inny podany przy zakupie Domu ewentualnie Bon w formie papierowej zostanie wręczony przy zawarciu umowy zakupu Domu

III. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać między innymi na adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu podany w pkt I ust. 2  Regulaminu. 
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wpłynięcia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno zawierać dane umożliwiające kontakt z osobą składającą zgłoszenie reklamacyjne.
 
IV.  Postanowienia końcowe
 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronach internetowych https://www.letniskowo.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym  Kodeksu Cywilnego, a także Regulamin Sklepu internetowego.