Regulamin newslettera

Letniskowo

Regulamin newslettera

 

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora usługi polegającej na dostarczaniu drogą poczty elektronicznej treści zamówionych przez Klienta (Usługa Newsletter).
 2. Operatorem jest Letnisktowo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul Elewatorska 29 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001024501, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5423465217, kapitał zakładowy  17.000,00 zł, opłacony w całości (dalej jako Operator).
 3. Klientem jest osoba fizyczna, która zleca Operatorowi świadczenie Usługi
  Newsletter, podając w tym celu w odpowiednim polu formularza
  zamieszczonego na stronie internetowej swój adres e-mail oraz klikając na przycisk
  „ zapisz się”. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że adres e-mail Klienta
  jest przesyłany Operatorowi.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje z chwilą złożenia
  zamówienia zgodnie z ust. 3
   .

 

§ 2.

Aby skorzystać z Usługi Newsletter, należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci
Internet, systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, jak również
posiadać aktywny adres poczty elektronicznej.
[KP2] 

 

§ 3.

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora na podany przez Klienta
  zgodnie z § 1 ust. 3 adres poczty elektronicznej wiadomości zawierających
  treści dotyczące oferty domów mobilnych Letniskowo.
  [KP3] ..
  Treści są przesyłane z różną częstotliwością, przy czym następuje to nie
  częściej niż raz w tygodniu oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu.
  [KP4] 
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter następuje po zawarciu umowy o świadczenie
  usługi Newsletter.
 3. Korzystanie z Usługi Newsletter jest bezpłatne.
 4. Operator odpowiada za merytoryczną poprawność treści przekazywanych Klientom w ramach Usługi Newsletter oraz za to, że będą one dostarczane Klientom zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Korzystać z Usługi Newsletter może każda osoba, która zamówi tę usługę zgodnie
  z § 1 ust. 3. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego
  adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia Usługi
  Newsletter.
  [KP5] 

 

§ 4.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Niezależnie od uprawnień Stron wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
  prawa, Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z umowy o świadczenie
  Usługi Newsletter. Rezygnacja powoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem
  natychmiastowym.
 3. W celu rezygnacji z umowy o świadczenie Usługi Newsletter Klient powinien
  złożyć Operatorowi oświadczenie w tym przedmiocie. W szczególności można
  to zrobić poprzez kliknięcie na link znajdujący się w wiadomości e-mail, z
  którą będzie wysyłany każdy Newsletter, albo przesłać oświadczenie na
  adres e-mail: marketing@letniskowo.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2 powyżej.

 

§ 5.

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać Operatorowi. Można
  je przesyłać na przykład na adres e-mail: marketing@letniskowo.pl lub pocztą na adres Operatora podany w § 1 ust. 2.
 2. W reklamacji prosimy opisać nieprawidłowości w świadczeniu przez Operatora Usługi Newsletter, oczekiwania Klienta związane z ww. nieprawidłowościami
  oraz podać dane osoby zgłaszającej reklamację umożliwiające przesłanie jej pisemnej odpowiedzi na reklamację.
 3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Operator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Operatora reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed
  sądem przysługuje:

1)     prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów
organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta;

2)      prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu Konsument powinien złożyć wniosek do właściwego dla Usługodawcy podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod  adresem internetowym: = https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php)
Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.

 

§ 6.

Korzystający z Usługi Newsletter Klienci zobowiązani są do powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 7.

Operator niniejszym Informuje, że:

1)     Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Newsletter jest Letnisktowo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul Elewatorska 29.

2)     Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane przez Operatora w celu realizacji zawartej z Klientem umowy o świadczenie Usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

3)
Na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody (udostępnienia Operatorowi adresu e-mail) ADO korzysta z kanału komunikacji elektronicznej w postaci poczty elektronicznej w celu przesyłania do Klienta na podany adres e-mail  w ramach Usługi
Newsletter treści o charakterze handlowo – marketingowym.

4)     W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienci mają prawo do:

a)     dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);

b)     sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);

c)     żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;

d)     żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

e)     przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO;

5)     Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu danych osobowych Klienta Administrator danych osobowych naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

6)     Jeśli Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody, Klientowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na ważność przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7)     Dodatkowo Administrator  danych osobowych  informuje, że z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych jest:

1)     niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

2)     uzasadniony interes prawny Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8)     Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://www.letniskowo.pl/polityka-prywatnosci/

 

§ 8.

1.    Operator ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn w postaci konieczności zmiany regulaminu spowodowanej:

1)     zmianą przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego regulaminu lub nałożenia na Operatora określonych obowiązków przez organy państwowe – zmiana regulaminu następuje adekwatnie do zaistniałych okoliczności,

2)     zmiany danych Operatora – zmiana regulaminu następuje w zakresie = zmienionych danych Operatora,

3)     wprowadzenia do warunków, w tym technicznych, świadczenia Usługi Newsletter zmian wiążących się z koniecznością zmodyfikowania zapisów regulaminu – w zakresie wynikającym z tych zmian,

4)     konieczności poprawy ochrony prywatności Klientów i zapobieganiu nadużyciom – w zakresie wynikającym z tej potrzeby,

5)     konieczności dokonania sprostowania omyłek pisarskich lub zapewnienia by zapisy regulaminu były jednoznaczne – w zakresie adekwatnym do popełnionych omyłek lub zaistniałych niejednoznaczności,

6)     zmiany lub wejścia w życie nowych interpretacji przepisów prawa – w zakresie adekwatnym do tej zmiany. 

2.  Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Klienta udostępniony przez niego na potrzeby wykonania umowy co najmniej na 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian w życie.

 1. Klient, który nie zgadza się na
  proponowane zmiany, ma prawo zrezygnować z Usługi Newsletter, informując o
  tym Operatora. Może to nastąpić na przykład poprzez wysłanie oświadczenia
  w tym zakresie na adres e-mail marketing@letniskowo.pl Umowa o świadczenie Usługi Newsletter rozwiązuje się w dowolnym wybranym przez Klienta momencie, nie później jednak niż z chwilą wejścia w życie nieakceptowanych przez niego zmian regulaminu. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Newsletter oznacza zaprzestanie wykonywania na rzecz Klienta świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 powyżej.