Klauzula informacyjna

Poznaj naszą politykę prywatności
Letniskowo

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1 ze zm., zwane RODO), informujemy o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Letniskowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się pod adresem: ul. Elewatorska nr 29, 15 – 620 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie Spółki lub przez adres mailowy: rodo@letniskowo.pl oraz listownie na adres wskazany powyżej.
 2. Pani/Pana dane osobowe (zawarte w przesłanym CV oraz dokumentach dołączonych) przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażono zgodę) pracowników, w tym przede wszystkim w celu:
 • kontaktowania się z kandydatem w sprawach dotyczących danej rekrutacji, jak i rekrutacji przyszłych, jeśli kandydat wyraził zgodę,
 • prowadzenia akt osobowych kandydatów oraz teczek spraw kandydatów przez Letniskowo z siedzibą w Białymstoku,
 • archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej.
 1. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 221 Kodeksu pracy oraz udzielona Administratorowi poprzez przesłanie CV zgoda – art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO, jak również jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO -to art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom komercyjnie. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Letniskowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, usługodawcy, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych zgodnie z art. 28 RODO. Administrator zaznacza, że korzysta z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG. Administrator w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokłada najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Administrator traktuje podanie danych i udział w rekrutacji jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych determinowany jest czasem trwania rekrutacji oraz okresem archiwizacji dokumentacji rekrutacyjnej. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia rekrutacji w przyszłości, dane przetwarzane będą przez okres 6 miesięcy od ich pozyskania.
 5. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pan danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, ale wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji (jak i przyszłych rekrutacjach, jeśli kandydat wyraził zgodę).