Klauzula informacyjna

Poznaj naszą politykę prywatności
Letniskowo

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Letniskowo sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. Siedziba Administratora mieści się pod adresem: ul. Elewatorska nr 29, 15 – 620 Białystok. Z Administratorem można kontaktować się osobiście w siedzibie Spółki lub przez adres mailowy: rodo@letniskowo.pl oraz listownie na adres wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi Klientów drogą mailową i telefoniczną w tym umożliwienia Administratorowi funkcjonowania bazy kontaktowej, jak również przesyłania informacji handlowej lub newslettera.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a 
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, o którym należy poinformować Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie innym podmiotom. Dostęp do nich mogą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora, partnerzy handlowi, usługodawcy (w tym dostawcy systemów informatycznych, podmioty, z którymi zawarto umowę powierzenia), podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są świadomie i intencjonalnie przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Administrator zaznacza, że korzysta z technologii dostarczanych przez podmioty mogące znajdować się i prowadzić działalność poza EOG. Administrator w miarę posiadanych możliwości i pozycji na rynku, dokłada najwyższych starań, by współpracować z wyłącznie tymi zagranicznymi kontrahentami, którzy dbają o należyty poziom bezpieczeństwa danych w oferowanych usługach, jednakże nie mają wpływu na ryzyko i zapewnianie odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO. Administrator traktuje podanie danych jako akceptację korzystania z usług podmiotów spoza EOG i zgodę na przetwarzanie. Dane nie służą też zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu jeśli nie wyrażono na nie zgody.
 7. Ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • przenoszenia danych, o ile spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach prawa,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.