Zmobilizuj się do wypoczynku!
EN DE
Powrót

Administracja danymi osobowymi

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuję iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, reprezentowana przez Wspólników Letniskowo.pl Sp. z o.o. Sp.k.
 2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest udzielona Administratorowi zgoda - art. 6 ust. 1 lit.  a  RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, w szczególności organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków; bankom celem dokonywania rozliczeń; podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych w drodze zawartych umów powierzenia przetwarzania danych; podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe; jak również portalom Facebook, Instagram, OLX, dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym działalność Administratora. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane komercyjnie.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  - żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  - sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie Pani/Pan danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.